دستورالعمل‌های ارسال نمونه آزمایشگاهی

بسیاري از اوقات بخشی از نمونه ھای پذیرش شده در آزمایشگاه ھا برای انجام آزمایش به آزمایشگاه دیگری که تحت عنوان آزمایشگاه ارجاع یا laboratory Referral نامیده می شود، ارسال می گردد.
ارجاع نمونه ها و ارتباط آزمایشگاه ارجاع دھنده با آزمایشگاه ارجاع، بدون در نظر گرفتن بعد مسافت بین دو آزمایشگاه، گاه از کشوری به کشور دیگر، باید از اصول و ضوابط مشخصی پیروی نماید.

توضیحات بیشتر

انتقال نمونه های عفونی از طریق مختلف، تحت قوانين سازمان ملل متحد (Nations United) انجام میگيرد. همچنين انجمن حمل و نقل هوايی بين المللی (Association Transport Air International) در مورد چگونگی حمل و نقل مواد عفونی قوانينی سخت گيرانه را تحت عنوان (DGR(Regulation Good Dangerous IATA تدوين نموده است که در بيشتر کشورها مورد تایید International Civil Aviation Organization(ICAO) می باشد.
سازمان جهانی بهداشت نيز کتابی تحت عنوان راهنمای قوانين انتقال نمونه های عفونی منتشر نموده است.

​توضیحات بیشتر