مسئول تدارکات

ارومیه, ایران

شما به عنوان کارمند شرکت ما، برای دستیابی به اهداف سازمانی با همه بخش ها همکاری خواهید داشت. در یک شرکت رو به رشد کار کنید تا از مزایای عالی با فرصت هایی برای حرکت رو به جلو و یادگیری در کنار رهبران موفق بهره مند شوید. ما به دنبال کارمندی با تجربه و ممتاز هستیم.

از متقاضی این شغل انتظار داریم که فعال باشد و برای موفقیت، مهارت قوی در حل مسئله داشته باشد.

ارتباط با مشتری
تکامل فردی
مسئولیت پذیر
کار اجرایی
مهارت فنی